15. 04. 08

Имаме ли причина да се безпокоим за нивата на замърсяване с пестициди?

В официалните мониторингови доклади, или съобщения в медиите в Европа , често се появяват данни за обезпокоителни замърсявания на въздуха, водите или на телата на хората с пестициди.

В ЕС резултатите от годишните анализи на плодовете и зеленчуците показват  тенденция към нарастване на остатъците от пестициди.

Последните достъпни данни показват, че почти половината (42.1%) от всички проби  плодове и зеленчуци са замърсени с пестициди.

Забележим е процентът (5.1%) на онези, с нива над Максимално допустимите равнища (МДК), разрешени по закон.

Анализите на акутния риск показват, че дори при нива под МДК, малките деца могат всъщност да поемат по-големи количества от препоръчваните безопасни стойности като напр. метемидофос, или пет пъти повече от препоръчваната доза триадофос в чушките,
10 пъти над безопасните нива на метомил в десертното грозде и др.

Метамидофосът и триазофосът са органофосфорни инсектициди, които по сходен механизъм увреждат нервната система на инсектите. Хората обаче споделят подобен биологичен  механизъм с други видове и това ни прави чувствителни на предназначените не за нас отрови.

Метомилът е  карбаматен инсектицид, който има посоченият по-горе механизъм на действие , а също така уврежда ендокринната система . Тези препарати са в употреба в селското стопанство на ЕС, като метомидофосът наскоро беше отново одобрен при преразглеждането за употреба.

Еднакво обезпокоително е и замърсяването на водите .

Едно скорошно изследване във Франция  на Френския  институт по околна среда,  показва, че 96% от повърхностните води и 61% от подземните, съдържат остатъци от поне един пестицид.

От откритите вещества, почти една трета са в концентрации, които надхвърлят граничния праг за консумация от човека (над 0.1μg/l).

Голяма част от тях са били забранени, поради опасните им въздействия върху човека или околната среда. Напр. органохлоридните инсектициди като линдан, алдрин, диелдрин се свързват с рак и увреждане на хормоналната система.
Въпреки това обаче, те продължават да се откриват, което показва тяхната устойчивост в околната среда дълго сред забраната им.

 

15. 04. 08
Или защитени ли сме, ако концентрацията на пестицидите е под МДК ?

За разлика от Акутната референтна доза (АРфД)* и Допустимото дневно количество (ДДК)*, Максимално Допустимите Концентрации (МДК)* не са границата на сигурността, а само онези остатъци, които се очаква да се намират в продуктите, когато фермерите прилагат пестициди в съответствие с Добрата Земеделска Практика . Мнението на длъжностните лица е, че възможното относително рядко надвишаване на МДК не представлява осезателен риск за здравето, освен в случаите, когато се надвишават АРфД и ДДК.

Следващата таблица обаче показва едно изчисление на % на АРфД за най-лошия случай, при който остатъците от пестициди в храни са точно равни на сега разрешените МДК. Изчислението сравнява експозицията, получена от три деца - от Великобритания, от Холандия и от Германия. На теория МДК, респективно анализираните концентрации не би трябвало да надвишават 100% от АрфД. Както се вижда от таблицата обаче безопасната доза е надвишена на пъти!

(*За термините, виж повече тук )

Изчислен акутния риск от пестициди в ябълките. Сравнение на Модела на експозиця за малки деца от три страни членки на ЕС 

 

Пестицид

EС - МДК за ябълки (mg/kg)AРфД

 

Погълнато количество пестицид – в проценти от АРфД

Гeрманско дете

Британско дете

Холандско дете

Imazalil

5

0,05

820

720

636

Carbendazim

2

0,02

820

720

636

Chlorothalonil

1

0,015

547

480

424

Ethephon

3

0,05

492

432

382

Pyrazophos

0,05

0,001

410

360

318

Parathion

0,2

0,005

328

288

255

Bifenthrin

0,3

0,01

246

216

191

Captan

3

0,1

246

216

191

Triazophos

0,02

0,001

164

144

127

Vinclozolin

1

0,06

137

120

106

Carbaryl

3

0,2

123

108

95


Германските деца изяждат около 3 пъти повече чушки, отколкото тези от Великобритания
СтранаГоляма порцияСредно тегло
Германия 238 g 181 g
Великобритания 373 g 112 g
Холандия 260 g 138 g

Фактор на вариалбилност: 7

Методът на изчисление е международно използван. Повече информация може да се получи на страницата на Световната здравна организация (СЗО), http://www.who.int/foodsafety/chem/acute_data/en/

* Стойностите за АРфД са определените през Germany Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR),а не от СЗО тъй като немските са осъвременени през януари 2006 г.

С тези данни бяха запознати представителите на Министрество на здравеопазването още през 2005 г. Зададени бяха и редица въпроси, относно това до каква стерен са отчетени българския модел на хранене и специалната чувствителност на децата и как българското правителство гарантира сигурността на гражданите си.

Никакъв офиицален отговор не беше получен.

15. 04. 08

В различните части на света хората винаги са се хранили различно.

През последните десетилетия се наложиха съществени различия в типа на хранене и на Европейците.

Независимо от глобалния пазар на храни, поради причини от различно естество, населението дори на една и съща страна се разделя според типа на хранене.

Днес, когато почти цялата храна е в по-малка или по-голяма степен е замърсена с химикали, тези различия водят и до различно количество замърсители, което

хората поемат с храната си.

 

 За Малките деца и Големият апетит

Консумацията на ябълки от гледна точка на пестицидните остатъци в храните изглежда по следния начин:
Когато говорим за количеството пестициди, които поемаме с храната си , трябва да имаме предвид три важни стойности:

  1. Количеството на приетата храна
  2. Съдържанието на пестициди в тази храна
  3. Индивидуалните размери на отделните продукти в случаите на т.нар. Голяма порция напр. при круши или ябълки

Относително лесно е да се определи съдържанието на пестициди в отделен продукт.

Не стои така въпросът с консумацията на населението в цялото му разнообразие. Пол, възраст, доходи, културни , етнически или религиозни норми, образование и др. влияят върху типа и количествата на отделните храни. После – има вегетарианци, стриктни вегетарианци, вегани, различни типове диети и т.н. и т.н.

Наскоро бяха публикувани изследвания от три европейски страни – Германия, Холандия и Великобритания. 
Още по изследваните групи те се различават значително: В Германия са обхванати деца от 2 до 5 години, като изцяло са пренебрегнати малцинствата. Британското изследване взема предвид голямото разнообразие във възрастта и условията на живот и отчита различния тип хранене на вегетарианците.

Самите резултати са също твърде различни, независимо, че и трите страни са от една и съща част на Европа.

 

Различните ябълки

Според изследването, цитирано по-горе, децата от Великобритания обичат най-много ябълки. Средно статистическото британско дете на възраст 1.5 – 4 години със средно тегло 14.5 кг изяжда до 373 гр. ябълки на ден, докато холандското на възраст от 1 до 6 години с тегло 17.1 кг изяжда едва 260 гр. на ден.

Отгоре на всичко има големи ябълки и малки ябълки .

Но в Обединеното Кралство средната ябълка е 112 г , а в Германия 181 г.

Защо е важно това? Германската средна ябълка е определена доста акуратно – чрез претегляне на 10 различни сорта, които покриват около 83.7% от германския пазар

Холандците пък определят средния размер, използвайки за базова линия американски ябълки, което не изглежда толкова добре.

Всъщност за оценка на акутния риск в мониторинга, координиран от Европейската комисия е използван модела на Великобритания. Всяка година този оценка показва една специфична комбинация от храна и пестицид , в която най-високата измерена стойност надвишава безопасната доза ( АРфД) за британското дете а така също и за възрастния. (За термините, виж повече тук). През 2002 г. Комисията изрази становището ,че “въз основа на резултатите от оценката на акутната експозиция не може да бъде изключен риска за здравето на хората, особено това на уязвимите групи

 

Британското дете изяжда средно 3 ябълки на ден, всяка по 112 г и една или две от тези ябълки може да съдържа несравнимо по-голямо количество пестицид от останалите, което трябва да се отчита, когато се разглежда крайното количество пестицид , което детето поема а с храната.

Последствията от тези регионални различия са ясни – Количествата на погълнатите пестициди (експозицията) са много различни – Различен е и Рискът.

 Британските деца между 4-6 години(20.5 kg) често изяждатпо-голямо количество ябълки отколкото средния възрастен (тегло 76 кг)

Оценката на риска от пестициди взема предвид, както експозицията от даден пестицид така и неговата токсичност. Съществуват около 800 пестицида (активни съставки) в употреба. Те, заедно с продуктите на разпад на тези пестициди, могат да се намират в храната ни. Всички тези вещества се различават по своята токсичността.

И двете токсикологични стойности Допустимото дневно количество и Акутната референтна доза (АРфД и ДДК) се изразяват на кг тегло. Но вижте каква огромна разлика се получава ако 400 г. ябълки, съдържащи пестицид се изядат от едно 20 килограмово дете и един възрастен – 76 кг.

Според новите Наредби на ЕС - АРфД и ДДК* трябва да са съобразени именно с уязвимите групи –децата. Това е чудесно! Но за кое дете става дума?

Британското – което много обича ябълки или германското, което много харесва чушки, или унгарското, българското или пък африканското, но живеещо в Париж?

 

* (За термините, виж повече тук )

15. 04. 08
Регламент 396 / 2005 на ЕС

дава следната  препоръка за МДК:

“Максимално допустимите концентрации (МДК) трябва да бъдат установени на най-ниските нива, които могат да бъдат постигнати в съответствие с добрата земеделска практика за всеки отделен пестицид с оглед да бъдат предпазени уязвимите групи като децата и неродените”

 На този етап тази препоръка не се изпълнява.