Фондация 'Правото да знам' притежава лиценз за социални услуги за деца

№538/2010 с обхват на лиценза: Мобилен център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца "Правото да знам".

Фондация 'Правото да знам' е регистрирана в Агенцията за социално подпомагане на Министрество на труда и социалната политика с Удостоворение № 776-01 за предоставяне на социални услуги за вързрастни: Бюро за социални услуги.

Фондация 'Правото да знам' периодично организира специализирани обучения за деца, за родители или за групи от деца и родители.
Периодично на тази страница обявяваме набирането на кандидати за формиране на нови групи за тези тематични и нестандартни обучения.
Последвайте ни във facebook или tweeter за да научите за предстоящи обучения.

Ако се запишете в нашия мейлинг лист, ще получите уведомление и по мейл за отварянето на нова процедура.

Текущите, стандартни обучения и курсове са изброени по-долу на тази страница.

Уроци по химия индивидуално. Курсове по Химия в малки групи.
За кандидат-студенти медицина, стоматология и фармация в МУ София и Варна

Какво гарантираме?

При спазване изискванията на преподавателите ни ние гарантираме оценка на изпита не по-ниска от 5.50.

Какво изискваме?

Отговорност на кандидата в процеса на подготовката. Мобилизация, мотивация, системна подготовка за всяко занимания.

От 2012 г. предлагаме среща (една или повече) или съвместни заниманияна кандидат-студентите с наши учевници, които вече са приети в МУ София или Варна или в СУ , въпреки че там формата на изпита е различен.

Ако желаете да се включите в група или в индивидуални занимания, Обадете ни се или попълнете формата Запитване за обучения и ние ще се свържм с вас.

Кой?

Подготовката се извършва от малък екип, доказали се успешни преподаватели, които готвят кандидатстуденти специално за специфичния формат на изпита по химия за Медицински университет София/Варна.

Как?

Заниманията се водят индивидуално, или в групи, не по-големи от 3 души.

Преподавателят прави встъпитело определяне на нивото на кандидат-студента. Изработва проект на индивидуална програма за неговото обучение. Проектът се коригира след две или три занимания с цел да се отрази спецификата във възприемането на материала от кандидатстудента.

Минава се целия материал по химия, като това става така, че успоредно с вземането му да се покриват елементите на изпита.

От нас е разработена уникална система за работа, която позволява на кандитастудента да мине сам, под контрола на преподавателя, целия материал - всички задачи от Сборника на Медицински университет София/Варна както и на всички Теми от конспекта.

Ключовите моменти от материала се повтарят периодично по различни начини, което създава способност на кандидат-студента да пренася знания в различни ситуации, затвърждава ги и прави изпита по химия лесен.

Контролът по напредването е текущ, на всяко едно занимание, придружен е с оценка и мотиви за нея.

Периодично кандидатстудента и неговите родители се запознават с разписанието на заниманията. Провеждат се пробни изпити.

Подготовката за изпита завършва обикновено в края на месец април, в годината на кандидатстване, за да има възможност за достатъчно време за матури, абитуриентски бал. След тяхното приключване, се прави последен преговор преди самия изпит.

Какво?

Изпитът по химия за МУ София се провежда обикновено в средата на месец юли и се състои от две части.

Първата е развиване на една от 26 теми, произволно изтеглена в деня на изпита, от произволен кандидатстудент в една от аудиториите.
Конспекта за този изпит, учебниците и друга полезна информация можете да видите тук.

Втората е решаване на общо 4 задачи - 2 задачи по Обща и неорганична химия и две задачи от Органична химия от Сборника на МУ София/Варна.
Трябва да се има предвид, че решаването на тези задачи няма нищо общо с начина, по който задачите по химия се решават в училище.
От кандидатстудента на изпита се изисква в хода на решението да дава допълнителна информация, схеми, допълнителни уравнения, характеристика на процесите, определения и др., специфични за съответната задача.


Тази част от изпита на практика прилага знанията на кандидатстудента по Обща и неорганична химия и по Органина химия, по един нестандартен начин и доказва разбирането на материала и възможностите на кандидата да борави свободно с него.


В Сборника на МУ София/Варна напр. за 2015 г. има общо 231 задачи по Органична химия и 218 задачи по Обща и неорганична химия. Сборника може да се предостави от нас или да бъде закупен от МУ София/Варна.

Полезна информация

 1. Учебници, които могат да се ползавт в хода на подготовката.

  Изрично обръщаме внимание, че за съжаление в различните учебници, са допуснати редица грешки и неточности, вероятно поради технически причини или недоглеждане на коректорите на изданията.


Учебник по химия за кандидат-студенти - органична химия

(Авторски колектив от МУ-София)

Учебник по химия за кандидат-студенти-обща и неорганична химия
(Авторски колектив МУ-София)


Учебник по неорганична Химия
(Автор: Анастасия Шубанова)


Теми по неорганична Химия
(На издателство "Абагар")


Химични процеси. Химия на елементите и на техните съединения
(На издателство "Абагар")


Учебник по органична Химия
(На издателство "Абагар")


Схематично решени задачи по неорганична Химия (2006г.)

Схематично решени задачи по органична Химия - 1 част (2006г.)


Схематично решени задачи по органична Химия - 2 част (2006г.)
40 решени логически задачи по химия за медицински университети

2. Медицински университети, за окито подготвяме

.

За ученици

Химия на български език - материалът е съгласно програмите, одобрени от МОН по класове.

За ученици, които имат пропуски в знанията, които срещат трудности, за текуща подготовка и/или за отделни консултации.
За повишителни изпити по химия или за матура по химия.

Химия на английски език за ученици от езикови учиища или за такива, които вече са избрали да учат в английско говоряща страна.

Биология на български език - материалът е съгласно програмите, одобрени от МОН по класове.

За ученици, които имат пропуски в знанията, които срещат трудности, за текуща подготовка и/или за отделни консултации.

За повишителни изпити по химия или за матура по биология.

Форми на обучение

Форми на обучение:

 • Индвидуално
 • Група от 2-ма, 3-ма (или 4 - само за ангийски език)
 • Група от 10 курсисти
 • Нестандартни форми - условията се обявяват отделно


.

За курсовете - Как да изберете формата на обучение?

 • При обучението в група материалът е разпределен спрямо броя часове, предвидени в курса. Ако не се притеснявате от пропуските си и сте в състояние концентрирано да следвате програмата на курса, като изчаквате отговорите на вашите индивидуални въпроси да се появят в процеса на преподаването, ако можете дисциплинирано да средвате темото на групата, без да губите интерес, когато се обсъждат или упражняват неща, които вече знаете. Ако не прекъсвате темпото на общата работа с чести несвързани въпроси. Ако не се притеснявате от това да се ‘изложите’ пред групата, ако ви е по-комфортно когато не цялото внимание е насочено към вас. Тогава ние Ви препоръчваме да се запишете в курс от 10 човека.

 • Препоръчваме индивидуалното обучение на тези, които предпочитат да работят индивидуално с преподавателя, за да получат повече внимание, уроците да са съобразени изключително с техните конкретни нужди или специфичен начин на работа. Индивидуалното обучение има редица предимства пред курсовете. Ако Вие усвоявате всичко по-бързо от останалите, в група ще трябва да изчаквате темпото на преподавателя, което е съобразено със средното ниво, определено предварително при подбора. Ако вие усвоявате материла по-бавно от средното ниво, дали защото те вече са учили или просто имат склонност към предмета, то в групата, в която всички други напредват по-бързо, темпото ще ви стресира допълнително. Дори вие да преодолеете неудобството постоянно да задавате въпроси, и въпреки внимателния ни подбор на преподавателите ни, както вече казахме, учебният материал е разпределен спрямо броя часове в курса и преподавателят трябва да успее да го предаде целия. Така при завършването на курса е възможно напредъкът ви да не е достатъчен. При индивидуалното обучение можете да си позволите да се запишете на по-горно ниво, въпреки, че имате пропуски от предното. В хода на работата нашите преподаватели ще проверят първоначалните Ви знания и ще попълнят пропуските. Не така стоят нещата при курс, където останалите бързат да вземат новия материал.

  Цената на индивидуалните уроци е по-висока? И да, и не. Първо – това зависи изцяло от Вас. Има курсисти, които минават материала индивидуално до 3 пъти по-бързо от предвиденото в курса за това време. И се оказва, че за едни и същи знания те са платили по-малко, отколкото биха дали за да изкарат курс. Второ – дори и по-скъпи, резултатът от индивидуални уроци винаги е по-добър спрямо този от курс.

 • Група от 2-ма или 3-ма . Съчетава предимствата на индивидуалното обучение и група, като дава един разумен компромис.