Конспект теми  по химия за кандидатстудентски изпит

Медицински университет  София 2015


1. Атомно ядро - градивни частици. Химичен елемент - изотопи и изобари. Радиоактивност - видове радиоактивно разпадане.
2. Характеристика на електрона. Електронен облак, атомна орбитала. Квантови числа.
3. Разпределение на елктроните по състояния в многоелектронни атоми. Допустими състояния - принцип на Паули. Енергетичен ред на допустимите състояния - правила на Клечковски и на Хунд. Електронни конфигурации на атомите - основно и възбудено състояние.
4. Периодичен закон. Електронни обвивки на атомите и периодична система на елементите - периоди и групи.
5. Атомни свойства. Изменение на атомните свойства и химичния характер на химичните елементи по групи и периоди в периодичната система.
6. Химична връзка - причина за образуване. Ковалентна връзка - теория на Люис. Проста и сложна ковалентна връзка. Делокализирани и локализирани химични връзки.
7. Характеристика на ковалентната връзка - насищаемост, насоченост, полярност,енергия и дължина. Полярни и неполярни молекули.
8. Хибридизация - видове и примери.
9. Донорно-акцепторна връзка. Йонна връзка. Водородна връзка.
10. Скорост на химичните рекации - дефиниция. Средна и моментна скорост. Зависимост на скоростта от концентрацията на реагиращите вещества.Закон за действие на масите.
11. Влияние на температурата върху скоростта на химичните реакции. Активираща енергия. Енергетичен ход на реакцията.  Уравнение на Арениус.
12. Катализа. Видове катализа според вида на катализаторите и според вида на системата. Ензимна катализа.
13. Механизъм на каталичтично действие при хомогенната и хетерогенната катализа.
14. Химично равновесие. Обратими и необратими процеси. Равновесна константа. Особености на химичното равновесие.
15. Фактори, влияещи на химичното равновесие. Принцип на Льо Шателие - Браун.
16. Термохимия.
17. Истински разтвори. Механизъм и топлинен ефект на разтварянето. Моларна концентрация на разтворите.
18. Разтварянето като равновесен процес. Разтворимост на веществата. Закон на Хенри.
19. Свойства на разредените разтвори - парно налягане, температура на кипене и замръзване.
20. Свойства на разредените разтвори - дифузия и осмоза.
21. Колоидни разтвори - методи за получаване. Лиофилни илиофобни колоиди. Строеж на лиофобна колоидна частица.
22. Свойства на колоидните разтвори.Стабилност лиофилни и лиофобни колоиди - коагулация и пептизация.
23. Електролити и неелектролити. Теория на Арениус. Механизъм на електролитната дисоциация. Степен на електролитната дисоциация. Видове електролити - примери.
24. Слаби електролити. Константа на дисоциация. Фактори,които влияят върху дисоциацията на слабите електролити - общ йон,температура, разреждане (закон за разреждането).
25. Киселини, основи и соли от гледище на теорията на електролитната дисоциация на Арениус.
26.Теория на Брьонстед и Лаури за киселините и основите. Дисоциация на водата. Йонно произведение на водата. Водороден показател.

 

За успешното развиване на темита от конспекта, както и за решаване на задачите, е необходимо да е усвоен материала, даден в Програмата за подготовка за изпита  по химия, която на пракита покрива почти целия материал, изучаван в гимназиалния курс с много малки изключения. Програмата е дадена по-долу на тази страница.

 

Програма по химия за кандидатстудентски изпит

Медицински университет  София 2015


1. Строеж на атома. 
2. Периодичен закон и периодична система на химиуните елементи. 
3. Химична връзка. 
4. Химични елементи. Прости вещества и съединенията им. 
5. Термохимия. 
6. Окислително-редукционни процеси. Електролиза. 
7. Скорост на химичните реакции. 
8. Катализа. 
9. Химично равновесие. 
10. Дисперсни системи. Истински разтвори. 
11. Разтвори на електролити. 
12. Дисперсни системи. Колоиди. 
13. Теория за строежа на химичните съединения. Структурна теория. 
14. Алкани. 
15. Алкени. 
16. Алкини. 
17. Арени (ароматни въглеводороди). 
18. Хидроксилни производни на въглеводородите. 
19. Амини. 
20. Карбонилни производни на въглеводородите. Алдехиди и кетони. 
21. Карбоксилни киселини. Производни на карбоксилните киселини. 
22. Аминокарбоксилни киселини.
23. ВъглехидратиЛитература, от която трябва да се готви кандидата по химия за кандидатстудентски изпит

Медицински университет  София 2012


Основна литература
7 клас

Химия за 7 клас, Г.Близнаков и др., издание 2003 г. , "Просвета" 
Химия за 7 клас, Г.Нейков и др., издание 2004 г. , "Булвест-2000" 
8 клас
Химия за 8 клас, Л.Боянова и др., 1991-2003, "Просвета"
9 клас
Химия и опазване на околната среда - задължителна подготовка (ЗП), М.Кирилов и др., 2002-2003, "Булвест-2000" 
Химия и опазване на околната среда - профилирана подготовка (ПП), М.Кирилов и др., 2002-2003, "Булвест-2000" 
Химия и опазване на околната среда - профилирана подготовка (ПП), Г.Близнаков и др. , 2002-2003, "Анубис" 
10 клас
Химия и опазване на околната среда - задължителна подготовка (ЗП), Г.Близнаков и др., 2001-2003, "Анубис" 
Химия и опазване на околната среда - профилирана подготовка (ПП), Г.Нейков и др., 2002-2003, "Булвест-2000" 
Химия и опазване на околната среда - профилирана подготовка (ПП), Ст.Манев и др., 2002-2003, "Просвета-София" 
Допълнителна литература
Всички верни факти в одобрените от МОН учебници, указани във в-к "АЗБУКИ" - бр.28 от 2003 Г.

 

Методични указания за Кандидатстудентският изпит по химия в МУ-София

Изпитът  е писмен. Общата му продължителност  е пет часа. Окончателната оценка от изпита се формира с тежест 20% за теоретичния въпрос и 80% за логическите задачи. Той обхваща мате­риал, изучаван в гимназиите и отразен в програмата, дадена по-горе за кандидат-студентите. 

Състои от две части: 
Първа част - теоретичен въпрос: изтегля се лотарийно един от въпросите, включени в конспекта от теоретични въпроси, показан преди програмата
Втора част -  задачи: дават се лотарийно изтеглени четири логи­чески задачи, от които двете включват материал от обща и неорганична химия и другите две - съответно материал от органична химия. 

Отговорите трябва да бъдат пълни и обосновани и подкрепени със съответните химически формули и реакции.
По време на изпита се разрешава използването на Периодичната система на хи­мичните елементи, Таблицата за разтворимост на съединенията и Електроафинитетните редове на елементите и техните йони. Всеки кандидат-студент се явява на изпита със собствени таблици. Не се разрешава използването на електронни калкулатори, тъй като задачите не са свързани с изчисления или се ограничават до прости аритметични действия. 

 

Как ние ще ви подготвим за този изпит можете да видите тук.

Ако желаете да се включите в група или в индивидуални занимания, Обадете ни се или  попълнете формата Запитване за обучения и ние ще се свържм с вас.